Whamcloud - gitweb
LU-5458: libcfs: protect kkuc_groups from write access
[fs/lustre-release.git] / lustre / nodemap /
2014-09-15 James SimmonsLU-3963 libcfs: remove last of cfs list wrappers 97/11797/2
2014-09-06 John L. HammondLU-2675 lnet: add lnet/nidstr.h 06/11506/6
2014-08-04 Joshua WalgenbachLU-4969 nodemap: nodemap key hash comparison 47/10147/4
2014-04-09 Peng TaoLU-3963 libcfs: convert llite/lmv/lod/lov cfs_atomic... 73/7073/13
2014-03-28 James SimmonsLU-3319 lprocfs: update nodemap lproc to newer kernel 65/9465/2
2014-03-10 Niu YaweiLU-4702 nodemap: fix nm_rbtree_postorder_for_each_entry... 00/9500/2
2014-02-28 Joshua WalgenbachLU-3527 nodemap: idmap management functions 25/8125/10
2014-02-28 Joshua WalgenbachLU-3527 nodemap: add NID range management 57/8057/15
2014-01-17 James SimmonsLU-3319 procfs: update nodemap proc handling to seq_files 16/8816/2
2014-01-10 Joshua WalgenbachLU-3527 nodemap: add nodemap kernel module 34/8034/16