Whamcloud - gitweb
LU-6844 tests: re-enable striped dir 08/21508/3
authorDi Wang <di.wang@intel.com>
Wed, 3 Aug 2016 22:34:19 +0000 (18:34 -0400)
committerOleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
Mon, 29 Aug 2016 03:51:52 +0000 (03:51 +0000)
commitc34013e21ae4c14cc2eac5ef58c20fee0124e51d
tree0df2ffbcc3f7059272af2437c86158fd2e169d07
parent656f9f0ddecec0a06fd38b9a0d67d46cec2e67ff
LU-6844 tests: re-enable striped dir

Since this failure should be fixed by
http://review.whamcloud.com/21088

Let's revert http://review.whamcloud.com/20022
to re-enable striped dir in replay-single 70b.

Test-Parameters: trivial testlist=replay-single,replay-single,replay-single,replay-single,replay-single,replay-single
Signed-off-by: Di Wang <di.wang@intel.com>
Change-Id: Ie7fc18d4d57a74be6925d8a635fdb09d4917a2e7
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/21508
Tested-by: Jenkins
Tested-by: Maloo <hpdd-maloo@intel.com>
Reviewed-by: Andreas Dilger <andreas.dilger@intel.com>
Reviewed-by: Lai Siyao <lai.siyao@intel.com>
Reviewed-by: James Nunez <james.a.nunez@intel.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
lustre/tests/replay-single.sh