Whamcloud - gitweb
LU-1187 tests: add DNE test cases in replay-single
authorwangdi <di.wang@whamcloud.com>
Sun, 18 Nov 2012 21:21:05 +0000 (13:21 -0800)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Thu, 13 Dec 2012 05:01:09 +0000 (00:01 -0500)
commit8e2f5a3a919073a91dd987e36f15678cf0cbdbc8
tree33361dd1f35385a21479850922f54cee152109a4
parenta21cfa02dff3b9b290bbb8bd7b33f0606d32acde
LU-1187 tests: add DNE test cases in replay-single

Add DNE test cases 80(remote create) and 81(remote unlink)
in replay-single.

Change-Id: I7609139357de4bfc7a08ca30e24faa8bc11b096d
Signed-off-by: Wang Di <di.wang@whamcloud.com>
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/4362
Tested-by: Hudson
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
Reviewed-by: Andreas Dilger <andreas.dilger@intel.com>
Reviewed-by: Jian Yu <jian.yu@intel.com>
lustre/tests/replay-single.sh