Whamcloud - gitweb
LU-2390 tests: read quota_type from MDS node
authorNiu Yawei <niu@whamcloud.com>
Tue, 27 Nov 2012 09:14:23 +0000 (04:14 -0500)
committerOleg Drokin <green@whamcloud.com>
Fri, 30 Nov 2012 19:59:09 +0000 (14:59 -0500)
commit6f2355435eca7541ee7b4804930ac34d580f71c9
tree8cf1fc60090a495765f947b3b51fccf6a6785316
parentd0da26d807a483083528bc99ef6f8b350476d474
LU-2390 tests: read quota_type from MDS node

In the quota_type() of t-f, we should read quota_type from MDS node
instead of MGS.

Signed-off-by: Niu Yawei <niu@whamcloud.com>
Change-Id: Idad791d0a39e36305845c0623343d0f58b706ee0
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/4681
Tested-by: Hudson
Tested-by: Maloo <whamcloud.maloo@gmail.com>
Reviewed-by: Andreas Dilger <adilger@whamcloud.com>
lustre/tests/test-framework.sh