Whamcloud - gitweb
LU-2547 test: re-enable 24a/b of recovery-small 20/22020/3
authorNiu Yawei <yawei.niu@intel.com>
Fri, 19 Aug 2016 05:40:19 +0000 (01:40 -0400)
committerOleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
Fri, 2 Sep 2016 02:24:28 +0000 (02:24 +0000)
commit6912c6f8b1bce483915b3cb386d4695969d29407
treebbc7c400123a632044a3946027701debe7db9a8b
parente3e82dcd8b32c146670a1aa0af38c327d5ef9556
LU-2547 test: re-enable 24a/b of recovery-small

Re-enable test_24a/b of recovery-small.

Test-Parameters: trivial testlist=recovery-small,recovery-small,recovery-small
Test-Parameters: testlist=recovery-small,recovery-small,recovery-small

Signed-off-by: Niu Yawei <yawei.niu@intel.com>
Change-Id: Ie3d111e36a5a3792b3c3b5a7bd7f6b9979a321d5
Reviewed-on: http://review.whamcloud.com/22020
Tested-by: Maloo <hpdd-maloo@intel.com>
Reviewed-by: Andreas Dilger <andreas.dilger@intel.com>
Tested-by: Jenkins
Reviewed-by: Nathaniel Clark <nathaniel.l.clark@intel.com>
Reviewed-by: Oleg Drokin <oleg.drokin@intel.com>
lustre/tests/recovery-small.sh